Debatavond Rechtvaardige Inkomensverdeling in Se7en te Utrecht, 19 september 2018

Introductie door de sprekers vanuit verschillende invalshoeken:
- Socialistische/sociaaldemocratische visie: Prof. Dr. Arjo Klamer (Erasmus Univ.)
- Klassiek liberale visie (vrije marktdenken): Prof. Dr. Roelof Salomons (Univ. Groningen)
- Gespreksleider: Dr. Mark Sanders (Univ. Utrecht)

Diverse aspecten werden besproken door de sprekers en de zaal, zoals de rol van machtsverhoudingen en het functioneren van de arbeidsmarkt, de mate van vertrouwen in marktwerking, de waardering voor vaklieden, erkenning en waardering als vorm van loon, of een basisinkomen soelaas biedt, ontwikkeling van productiviteit versus achterblijvende loonontwikkeling, etc.
De criteria voor de hoogte van inkomen uit loon werden besproken o.a. op basis van een enquête onder de aanwezigen.

 

Debatavond Rechtvaardige Inkomensverdeling in Cinetol te Amsterdam, 28 januari 2019

 

Sprekers/panelleden

-  Ingrid Robeyns (Hoogleraar aan de UvU)

-  Bastiaan van Apeldoorn (SP Eerste Kamerlid en Hoogleraar VU Amsterdam)

-  Alexander Rinnooy Kan (D66 Eerste Kamerlid en Hoogleraar VU Amsterdam)

-  Steven van Weyenberg (D66 Tweede Kamerlid)

-  Emiel Althuis, gespreksleider (Deel de Welvaart)

 

Het werd een boeiende avond waarin de sprekers, met inhoudelijk sterke bijdragen vanuit verschillende invalshoeken, aanleiding

gaven tot veel discussie. De D66’ers kwamen vanuit de zaal met gepassioneerde pleidooien, waarbij vooral de magere beloning en personeelstekorten in sectoren waar de maatschappij veel waarde aan toekent (zorg, onderwijs) een heet hangijzer bleken. Aan de orde kwamen natuurlijk de ontwikkelingen in de inkomens- en vermogensongelijkheid en de gevolgen daarvan o.a. voor “gelijke kansen”.


Verschillen van inzicht waren er over hoe misstanden opgelost kunnen worden. Kan dit overgelaten worden aan de vakbeweging en het initiatief van betrokken burgers of heeft de overheid daar een sturende taak? Eensgezindheid was er over het niet-acceptabel zijn van het grote aantal mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven en vooral met betrekking tot de ruim 400.000 kinderen in die situatie.

 

 

Debatavond Basisinkomen in ANNE te Utrecht, maandag 28 oktober 2019

 

Sprekers/panelleden:
- Peter van Hoesel (Emeritus Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Alfred Kleinknecht (Emeritus Hoogleraar, TU Delft)
- Tonko van Leeuwen (Ex-hoofdredacteur IDEE, Van Mierlo Stichting)
- Mark Sanders (Universitair Hoofddocent, Universiteit Utrecht)
- Marthe Hesselmans (Senior Onderzoeker, Van Mierlo Stichting)
- Henk-Jan Oosterhuis (Politiek Secretaris Tweede Kamer Fractie D66)
- Sybrand de Vries (Deel de Welvaart)
- Emiel Althuis, gespreksleider (Deel de Welvaart)

 

Mark Sanders en Tonko van Leeuwen trapten af met de vraag of het basisinkomen past in de Sociaal-Liberale visie. Volgens Mark biedt het basisinkomen vrijheid en regie over het eigen leven aan degenen die nu afhankelijk zijn van toeslagen, uitkeringen en heffingskortingen. Henk-Jan daarentegen betoogde dat dit ten koste gaat van de bestedingsvrijheid van degenen die de kosten van het basisinkomen moeten dragen.

 

Marthe Hesselmans gaf vervolgens een gloedvolle presentatie over de oorzaken en gevolgen van armoede en schulden op kansen(on)gelijkheid.  

 

Peter van Hoesel, Alfred Kleinknecht, Henk-Jan Oosterhuis en Sybrand de Vries bespraken tot slot diverse voor- en nadelen van het basisinkomen. Met name de gevolgen voor de arbeidsparticipatie leverde veel discussie op. Enerzijds kan je verwachten dat er minder gewerkt wordt als de fianciële noodzaak afneemt, maar anderzijds blijkt uit diverse onderzoeken dat dit niet het geval is. Sowieso is dit lastig te voorspellen, omdat er een geheel andere economie kan ontstaan bij het invoeren van een basisinkomen.  

 


L

Activiteiten

Subsessie Deel de Welvaart bij het D66 congres 9 november 2019 te Breda

Panelleden:

-  Steven van Weyenberg (Tweede Kamerlid D66)

-  Lousewies van der Laan (oud Tweede Kamerlid en Europarlementariër D66)

-  Victor Everhardt (Wethouder in Utrecht en inmiddels in Amsterdam)

-  Emiel Althuis, gespreksleider (Deel de Welvaart)
 

 

Een overvolle zaal bleek in een online peiling voor 75 tot 90% de volgende stellingen te onderschrijven:

     1.  Voorwaarde voor kansengelijkheid is bestaanszekerheid boven de armoedegrens

     2.  D66 is cq D66'ers zou(den) meer betrokken moeten zijn bij de sociale problematiek aan de onderkant van onze samenleving

     3.  De scheefgroei tussen inkomsten uit kapitaal en uit arbeid vraagt om hogere belasting op winst en vermogen en progressievere inkomstenbelasting

Al meteen werd het basisinkomen genoemd als alternatief voor ons ontoegankelijke en averechts uitwerkende stelsel van sociale zekerheid.  De bestaanszekerheid en rust die daarmee bereikt wordt, bevordert de kansengelijkheid voor kinderen uit gezinnen in armoede. Tegenwerping is dat een basisinkomen onbetaalbaar is en maatwerk goedkoper en meer efficiënt. De betrokkenheid van D66 bij de sociale problematiek wordt wel ervaren op lokaal niveau, maar wordt als onvoldoende ondervonden op landelijk niveau. D66 zou volgens velen haar sociale gezicht moeten laten zien. Er bleek brede steun voor het meer delen van de welvaart, want de huidige scheefgroei is vanuit sociaal en economisch perspectief onwenselijk. 

Presentatie van Deel de Welvaart met stand bij D66 congres 17 november 2022 in Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 De Deel de Welvaart congres crew                                                                   presentatie materiaal                                      Sigrid Kaag met flyer

 

 

Subsessie "De scheefgroei in de machtsbalans tussen arbeid en kapitaal" bij het online D66 congres 27 februari 2021

 

Panelleden: 

-  Marjolein ten Hoonte (Directeur arbeidsmarkt en MVO, Randstad Groep Nederland)

-  Reinier Castelein (Voorzitter De Unie)

-  Emiel Althuis (gespreksleider)

 

Het was een boeiend inhoudelijk gesprek, waaraan ook online aanwezige D66-leden deelnamen. Onze gasten zaten op veel punten op één lijn, waarbij vooral aan de overheid een grote rol wordt toegekend. De hoofdpunten:

-  Er zou een overkoepelend samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid moeten komen om mensen van werk naar werk te
   begeleiden en dit te garanderen over bedrijven en sectoren heen

-  Er zou veel meer gedaan moeten worden aan om- en bijscholing om te kunnen voldoen aan de snel veranderende eisen aan
   werknemers

-  Er zou financiële ruimte moeten komen om mensen de tijd te geven en zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt en zich om en bij te
   scholen. Het basisinkomen gaat hierbij helpen.